طراحی و پیاده‌سازی شبکه

طراحی و پیاده‌سازی شبکه

طراحی و پیاده‌سازی شبکه

از آنجایی که شبکه کامپیوتری در واقع ستون فقرات بخش IT شرکت شماست و اتصال تمامی دستگاه‌ها را برعهده دارد و همچنین تمامی دیتاها در این بستر منتقل می‌شوند، لذا نصب شبکه‌های کامپیوتری و پشتیبانی آن از حیاتی‌ترین اقداماتی‌ست که برای اطمینان از صحت عملکرد تمامی اجزا سیستم کاری‌تان باید توسط گروهی کارآزموده و ماهر صورت گیرد.